*

core dump

In mainframe computing, a debugging technique that involves printing out the entire contents of the computer s memory. This process is automatically initiated in some systems when an error is encountered. In some systems when an error is encountered. In contemporary slang, the term refers to a person who, when asked a simple question, embarks on a lengthy soliloquy that embraces everything the person knows about a subject.

kết xuất bộ nhớ, “dốc hết ruột gan”
Trong công tác điện toán với máy tính lớn, đây là một phương pháp gỡ rối bằng cách in ra toàn bộ nội dung trong lõi (bộ nhớ) của máy tính. Trong tiếng lóng hiện đại, thuật ngữ này được gán cho loại người chỉ cần hoti một câu đơn giản là tuiin ra mọi điều mà anh ta hoặc (chị ta) nhớ ddowjwc về một chủ để nào đó. Xem dump.


Published:

PAGE TOP ↑