*

Corel VENTURA

A Windows desktop publishing program from Corel. It is a full featured program suited for producing books and other long documents. It is designed to import data from other graphics and word processing programs and includes several graphics functions from CorelDRAW.

Corel VENTURA
Một chương trình chế bản văn phòng Windows từ Corel. Nó là một chương trình có đầy đủ tính năng thích hợp cho việc tạo sách và những tài liệu dài khác. Nó được thiết kế để nhập dữ liệu từ các chương trình xử lý từ và đồ họa khác và chứa nhiều chức năng đồ họa từ CorelDRAW.


Published:

PAGE TOP ↑