*

Corel(Corel Corporation, Ottawa, Ontario, www.corel.com)

Canada’s leading software company, founded in 1985 by Dr. MIchael Cowpland. For many years, it has been widely known for its award winning CorelDRAW suite of graphics programs, including application suites that include WordPerfect and Quattro Pro.

Corel(Corel Corporation, Ottawa, Ontario, www.corel.com)
Công ty phần mềm hàng đầu của Canada, do Dr. Michael Cowpland thành lập vào năm 1985. Trong nhiều năm, công ty này đã tở nên nổi tiếng bởi vì bộ chương trình đồ họa CorelDRAW đoạt giải thưởng dành cho Windows, Mac và UNIX. Corel cung cấp nhiều chương trình kinh doanh khác nhau, kể cả các bộ trình ứng dụng bao hàm WordPerfect và Quattro Pro.


Published:

PAGE TOP ↑