*

CorelDRAW

A suite of Windows graphics applications from Corel. CorelDRAW was originally a drawing program introduced in 1989, which became popular due to its speed and ease of use. As of CorelDRAW 5, it became a complete suite of applications for image editing, charting and presentations as well as desktop publishing with the inclusion of Corel VENTURA.

CorelDRAW
Một bộ trình ứng dụng đồ họa Windows từ Corel. Ban đầu CorelDRAW là một chương trình vẽ được giới thiệu vào năm 1989, chương trình này trở nên thông dụng vì tốc độ và tính de sử dụng của nó. Đối với CorelDRAW 5, nó trở thành một vộ trình ứng dụng hoàn chỉnh dùng để hiệu chỉnh ảnh, lập biểu đồ và các liểu trình bày cũng như việc chế vản văn phòng với sự thêm vào của Corel VENTURE.


Published:

PAGE TOP ↑