*

corrupted file

A data or program file that has been altered in some manner causing the bits to be rearranged and rendering it unreadable.

corrupted file
Một file dữ liệu hay chương trình đã được thay đổi theo một cách nào đó làm cho các bit được sắp xếp lại và biến đổi nó theo cách không thể đọc được.


Published:

PAGE TOP ↑