*

COSE(Common Open Software Environment)

Pronounced “cozy”. An alliance of major UNIX vendors dedicated to standardizing open systems. In 1993, its first specification was the CDE (Common Desktop Environment), a user interface based on Motif. COSE has since disbanded, and CDE is now governed by X/Open.

COSE(Common Open Software Environment)
Được phát âm là “cozy”. Một liên minh của các nhà cung cấp UNIX chính chuyên tiêu chuẩn hóa các hệ thống mở rộng. Vào năm 1993, đặc tính kỹ thuật đầu tiên của nó là CDE (Common Desktop Environment), một giao diện người dùng dựa vào Motif. Kế từ khi COSE giải thể, ngày nay CDE được điều hành bởi X/Open.


Published:

PAGE TOP ↑