*

cost/benefits analysis

The study that projects the costs and benefits of a new information system. Costs include people and machine resources for development as well as running the system. Tangible benefits are derived by estimating the cost savings of both human and machine resources to run the new system versus the old one. Intangible benefits, such as improved customer service and employee relations, may ultimately provide the largest payback, but are harder to quantify.

cost.benefits analysis
Sự nghiên cứu về chi phí và lợi nhuận của một hệ thống thông tin mới. Các chi phí bao gồm các nguồn con người và máy để phát triển cũng như chạy hệ thống. Các lợi nhuận hữu hình có được bằng cách ước tính những khoản tiết kiệm chi phí của cả nguồn con nguồn con người và máy để chạy hệ thống mới so với hệ thống cũ. Các lợi nhuận vô hình, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng được cải tiến và các mối quan hệ giữa nhân viên, sau cùng có thể mang lại lọi tức lớn nhất, nhưng khó định lượng hơn.


Published:

PAGE TOP ↑