*

Courier

A monospaced typeface originating from the typewriter that is commonly used for letters. It is still considered by many to be the “appropriate” typeface for business correspondence.

Courier
Một kiểu chữ có khoảng trống đơn phát sinh từ thiết bị ghi chữ vốn thường được dùng cho các mau tự. Nhiều người vẫn xem nó là kiểu chữ “thích hợp” cho thư tín thương mại.


Published:

PAGE TOP ↑