*

CPA(Computer Press Association, Landing, NJ, www.computerpress.org)

An organization founded in 1983 that promotes excellence in computer journalism. Its annual awards honor outstanding journalism in print, broadcast and electronic media.

CPA(Computer Press Association, Landing, NJ, www.computerpress.org)
Một tổ chức được thành lập vào năm 1983 nhằm cổ động sở trường về ngành phóng viên máy tính. Các giải thưởng hàng năm của tổ chức về ngành phóng viên máy tính nổi bật được phổ biến trên báo chí, phương tiện truyền thông và điện tử.


Published:

PAGE TOP ↑