*

CPE(Customer Premises Equipment)

Communications equipment that resides on the customer’s premises.

CPE(Customer Premises Equipment)
Phương tiện truyền thông đặt trong nhà của khách hàng.


Published:

PAGE TOP ↑