*

CPF(Control Program Facilitry)

The IBM System/38 operating system that included an integrated relational DBMS.

CPF(Control Program Facilitry)
Hệ điều hành IBM System/38 được đưa vào một DBMS liên quan được hợp nhất.


Published:

PAGE TOP ↑