*

CPIC(Common Programming Interface for Communications)

A general purpose communications interface under IBM’s SAA. Using APPC verbs as its foundation, it provides a common programming interface across IBM platforms. See APPC.

CPIC(Common Programming Interface for Communications)
Một giao diện truyền thông đa năng dưới SAA của IBM. Bằng cách sử dụng các động từ APPC làm cơ sở, nó cung cấp một giao diện lập trình thông thường qua các nền IBM. Xem APPC.


Published:

PAGE TOP ↑