*

CP/M(Control Program for Microcessors)

A single user operating system for the 8080 and Z80 microprocessors from Digital Research. Created by Gary Kildall, CP/M had its heyday in the early 1980s.

CP/M(Control Program for Microcessors)
Một hệ điều hành người dùng dành cho các bộ vi xử lý 8080 và Z80 từ Digital Research. Được tạo ra bởi Gary Kilball, CP/M đã được sử dụng rộng rãi vào đầu thập biên 1980.


Published:

PAGE TOP ↑