*

CPM(Critical Path Method)

A project management planning and control technique implemented on computers. The critical path is the series of activities and tasks in the project that have no builtin slack time. Any task in the critical path that takes longer than expected will lengthen the total time of the project.

CPM(Critical Path Method)
Một kỹ thuật hoặc định và kiểm soát sự quản lý dự án được thực thi trên các máy tính. Đường dẫn tới hạn là chuỗi các hoạt động và tác vụ trong dự án không có thời gian trễ đã cài sẵn. Bất kỳ tác vụ trong đường dẫn tới hạn mất thời gian lâu hơn mong muốn sẽ kéo dài toàn bộ thời gian dự án.


Published:

PAGE TOP ↑