*

CPU time

The amount of time it takes for the CPU to execute a set of instructions and explicitly excludes the waiting time for input and output.

CPU time
Lượng thời gian mà CPU mất đi để thực thi một tập hợp các chỉ lệnh và loại trừ riêng thời gian chờ để nhập và xuất dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑