*

CPU(Central Processing Unit)

The computing part of the computer. Also called the processor, it is made up of the control unit and ALU. A personal computer CPU is a single micro processor chip. A minicomputer CPU is contained on one or more printed circuit boards. A mainframe CPU is made up of several boards.

CPU(Central Processing Unit)
Phần tính toán của máy tính. Còn được gọi là bộ xử ký, nó được tạo từ bộ điều khiển và ALU. Một CPU của máy tính cá nhân là một mạch vi xử lý. CPU của máy tính mini được chứa trên một hoặc nhiều bảng mạch in. Một CPU máy chủ được tạo từ nhiều bản mạch.


Published:

PAGE TOP ↑