*

CR(Carriage Return)

The return key or the actual code that is generated when the key is pressed (decimal 13, hex 0D). See return key.

CR(Carriage Return)
Phím trở về hay mã thực sự được tạo ra khi phím được nhấn (thập phân 13, hệ thập lục phân 0D). Xem return key.


Published:

PAGE TOP ↑