*

creator type

In the Macintosh, a four letter code that identifies the application program used to create a document. The code associates the document with the application so that you can start the application by opening the document. Apple Computer maintains a registry of creator type codes so that no two applications use the same code. See associated document.

loại trình tạo lập
Trong Macintosh đây là một mật mã gồm bốn chữ dùng để định danh một loại chương trình được dùng để tạo ra một tài liệu. Mã này sẽ liên kết tài liệu với chương trình ứng dụng sao cho bạn có thể khởi động chương trình bằng cách mở tài liệu đó. Xem associated document.


Published:

PAGE TOP ↑