*

creeping featurism

An unfortunate malady in computer programming that leads software developers to add mode and more user interface features in an attempt to keep up with the competition. The result is a program that is hopelessly complex and very difficult to use. See feature.

chủ nghĩa tăng cường tính năng vô hạn độ
Một xu hướng tai hại trong lập trình máy tính, trong đó những người viết phần mềm cứ bổ sung thêm mãi những tính năng để hy vọng chiến thằng trong cạnh tranh, nhưng cuối cùng lại tạo nên một chương trình không hoàn chỉnh như mong muốn, chậm chạp, và chiếm nhiềm nhiều chỗ trên đĩa. Xem feature.


Published:

PAGE TOP ↑