*

crippled version

A freely distributed version of a program that lacks one or more crucial features, which have been deliberately disabled in an attempt to introduce the user to the program in the hope that the user will purchase the non crippled version. Synonymous with working model.

phiên bản cố đánh hỏng, phiên bản què
Một phiên bản phân phối miễn phi của một chương trình, trong đó người ta đã chủ ý làm mất khả năng quan trọng với mục đích chi để giới thiệu cho khách hàng biết chương trình và hy vọng sẽ mua phiên bản đầy đủ. Đồng nghĩa với working model. Xem demo.


Published:

PAGE TOP ↑