*

crippleware

Demonstration software with builtin limitations; for example, a database package that lets only 50 records be entered.

crippleware
Phần mềm minh họa có các giới hạn đã cài đặt sẵn; ví dụ, một khối chương trình cơ sở liệu chỉ cho phép 50 bản ghi được nhập.


Published:

PAGE TOP ↑