*

crop marks

Printed lines on paper used to cut the form into its intended size.

crop marks
Các dòng được in trên giấy dùng để cắt mẫu thành kích cỡ đã định sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑