*

cropping

A graphics editing operation in which you trim the edges from a graphic to make it fit into a given space or to remove unnecessary parts of the image.

xén, cắt
Một thao tác biên tập biên tập đồ họa trong đó người ta xén bớt các rìa của một đồ hình để làm cho nó đặt vừa vào trong một khoảng trống cho trước, hoặc để bỏ bớt ngững phần không cần thiết ra khỏi màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑