*

cross compiler

A compiler that generates machine language for a foreign computer. See cross assembler.

cross compiler
Một bộ biên dịch tạo ngôn ngữ máy cho một máy tính bên ngoài. Xem cross assembler.


Published:

PAGE TOP ↑