*

crossbar switch, crosspoint switch

Also known as a NxN switch, it is a switching device that provides for a fixed number of inputs and outputs. For example, a 32×32 switch is able to keep 32 nodes communicating at full speed to 32 other nodes.

crossbar switch, crosspoint switch
Còn được gọi là một cầu dao NxN, đây là một thiết bị chuyển đổi cung cấp một số dữ liệu nhập và dữ liệu xuất cố định. Ví dụ, một cầu dao 32×32 có thể làm cho 32 nút giao tiếp với 32 nút khác với tốc độ tối đa.


Published:

PAGE TOP ↑