*

crosshatch

A crisscrossed pattern used to fill in sections of a drawing to distinguish them from each other.

crosshatch
Một mẫu có những đường đan chéo được dùng để lấp đầy các phần của một bản vẽ để phân biệt chúng với nhau.


Published:

PAGE TOP ↑