*

crosshatching

The black and white patterns added to areas within a pie, bar, or column graph to distinguish one data range from another.

gạch chéo
Một hình mẫu gồm các đường chéo song song được bổ sung vào các vùng chen sít trong một đồ thị để phân biệt dải dữ liệu này với dải dữ liệu khác.


Published:

PAGE TOP ↑