*

crosslinked files

In DOS, a filestorage error that occurs when two files claim the same disk cluster. Like lost clusters, crosslinked files occur when the computer is interrupted (by a system crash or a power outage) while it is writing a file. To repair crosslinked files, run CHKDSK frequently with the /s switch. See lost cluster.

các tập tin liên kết chéo, các tập tin dính
Trong DOS, đây là lỗi trong việc lưu trữ tập tin, xuất hiện khi bảng phân bố tập tin (FAT) cho thấy có hai tập tin tự nhận mình sở hữu cùng một cluster trên đĩa. Giống như các cluster bị lạc, các tập tin dính xuất hiện khi máy tính bị lạc, các tập tin dính xuất hiện khi máy tính bị ngưng (do hệ thống bị đổ vỡ hoặc máy mất điện) trong khi nó đang ghi một tập tin. Để tập tin bị dính, bạn cho chạy nhiều lần chương trình CHKDSK có chuyển đổi /s. Xem file allocation table (FAT), và lost cluster.


Published:

PAGE TOP ↑