*

CRT(Cathode Ray Tube)

A vacuum tube used as a display screen in a video terminal or TV. The term often refers to the entire terminal.

CRT(Cathode Ray Tube)
Một đèn chân không được dùng làm một màn hình hiển thị trong một thiết bị đầu cuối video hay TV. Thuật ngữ này thường ám chỉ toàn bộ thiết bị đầu cuối.


Published:

PAGE TOP ↑