*

crunch

(1) To process data. See number crunching.

(2) To compress data. See data compression.

crunch
(1) Để xử lý dữ liệu. Xem number crunching.

(2) Để nén dữ liệu. Xem data compression.


Published:

PAGE TOP ↑