*

crystal

A solid material containing a uniform arrangement of molecules. See quartz crystal.

tinh thề
Một vật liệu rắn có chứa các phần tử được sắp xếp đồng nhất. Xem quartz crystal.


Published:

PAGE TOP ↑