*

CSP

(1)(Cross System Product) An IBM application generator that runs in all SAA environments. CSP/AD (CSP/Application Development) programs provide the interactive development environment and generate a pseudo code that is interpreted by CSP/AE (CSP/Application Execution) software in the running computer.

(2)(Certified System Professional) The award for successful completion of an ICCP examination in systems development.

CSP
(1)(Cross System Product) Một bộ tạo trình ứng dụng IBM chạy trong tất cả môi trường SAA. Các chương trình CSP/AD (CSP/Application Development) cung cấp môi trường phát triển tương tác và tạo một mã giả vốn được thông dịch bởi phần mềm CSP/AE (CSP/Application Execution) trong máy tính hoạt động.

(2)(Certified System Professional) Quyết định chứng nhận sự hoàn tất một kỳ thi ICCP về sự phát triển.


Published:

PAGE TOP ↑