*

CSTA(Computer Supported Telephony Application)

An international standard interface between a network server and a telephone switch (PBX) established by the ECMA.

CSTA(Computer Supported Telephony Application)
Một giao diện tiêu chuẩn quốc tế giữa một server mạng và một tổng đài điện thoại (PBX) được thành lập bởi ECMA.


Published:

PAGE TOP ↑