*

CTI(Computer Telephone Integration)

Combining data with voice systems in order to enhance telephone services. For example, automatic number identification (ANI) allows a caller’s records to be retrieved from the database while the call is routed to the appropriate party. Automatic telephone dialing from an address list is an outbound example.

CTI(Computer Telephone Integration)
Kết hợp dữ liệu với các hệ thống tiếng nói nhằm cải tiến các dịch vụ điện thoại. Ví dụ, tính năng nhận biết số tự động (ANI) cho phép các bản ghi của một người gọi được truy tìm từ cơ sở dữ liệu trong khi cuộc gọi được truyền đến nhóm thích hợp. Tính năng quay số điện thoại tự động từ một danh sách địa chỉ là một ví dụ.


Published:

PAGE TOP ↑