*

CTOS

An operating system that runs on Unisys’ x86 based SuperGen series (formerly the B series). Originally developed by Convergent Technologies, its message based approach allows program requests to be directed to any station in the network.

CTOS
Một hệ điều hành chạy trên chuỗi SuperGen dựa trên x86 của Unisys (trước đây là chuỗi B). Ban đầu được phát triển bởi Convergent Technologies, phương pháp dựa trên thông bào của nó cho phép các yêu cầu chương trình được gởi đến bất kỳ trạm nào trong mạng.


Published:

PAGE TOP ↑