*

CUA(Common User Access)

SAA specifications for user interfaces, which includes OS/2 PM and character based formats of 3270 terminals. It is intended to provide a consistent look and feel across platforms and between applications.

CUA(Common User Access)
Các đặc tính kỹ thuật SAA cho các giao diện người dùng , vốn bao gồm OS/2 PM và các dạng dựa vào ký tự của các thiết bị đầu cuối 3270. Nó được để mạng lại một hình dạng và nội dung nhất quán thông qua các nền và giữa các trình ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑