*

CUI(Characterbased User Interface)

A user interface that uses the character, or text, mode of the computer and typically refers to typing in commands. Contrast with GUI.

CUI(Characterbased User Interface)
Một giao diện người dùng sử dụng ký tự, hay text, chế độ của máy tính và thường ám chỉ việc gõ nhập vào các lệnh. Trái với GUI.


Published:

PAGE TOP ↑