*

current cell

In a spreadsheet program such as Lotus 123, the cell in which the pointer is positioned. Synonymous with active cell.

ô hiện hành
Trong chương trình bảng tính, như Lotus 123 chẳng hạn, đây là ô mà con trỏ được đặt trong đó. Đồng nghĩa với active cell.


Published:

PAGE TOP ↑