*

current directory

The disk directory the system is presently working in. Unless otherwise specified, commands that deal with disk files imply the current directory.

thư mục hiện hành
Thự mục đĩa mà hệ thống đang làm việc trong đó. Nếu không được xác định, các lệnh vốn xử lý các file đĩa sẽ gợi ý thư mục hiện hành.


Published:

PAGE TOP ↑