*

current drive

The drive the operating system uses for an operation unless you specifically instruct otherwise. Synonymous with default drive.

sự điều khiển hiện hành
Sự điều khiển mà hệ điều hành sử dụng cho một thao tác, trừ trường hợp bạn xác định khác. Đồng nghĩa với default drive.


Published:

PAGE TOP ↑