*

Current graph

In Lotus 123, the graph that the program creates when you choose View from the Graph menu and retains in memory until you save the graph or quit the worksheet.

đồ thị hiện hành
Trong Lotus 123, đây là đồ thị mà chương trình sẽ lập nên khi bạn mở trình đơn Graph và chọn dùng View, đồng thời nó sẽ được duy trì trong bộ nhớ cho đến khi bạn đã cất giữ lại nó hoặc thoát ra khỏi phiếu công tác đó.


Published:

PAGE TOP ↑