*

current loop

A serial transmission method originating with teletype machines that transmits 20 milliAmperes of current for a 1 bit and no current for a 0 bit. Today’s circuit boards can’t handle 20mA current and use optical isolators at the receiving end to detect lower current. Contrast with RS232.

current loop
Một phương pháp truyền nối tiếp khởi đầu với các máy điện báo vốn truyền 20 milliAmpere của dòng điện cho một bit 1 và không có dòng điện cho một bit 0. Các bảng mạch ngày nay không thể xử lý dòng điện 20mA và sử dụng các thiết bị cách điện quang học tại đầu nhận để phát hiện dòng điện thấp hơn. Trái với RS232.


Published:

PAGE TOP ↑