*

cursor keys

The keys that move the cursor on screen, which include the up, down, left and right arrow, home, end, PgUp and PgDn keys. In addition to cursor keys, a mouse or tablet cursor also moves the cursor.

cursor keys
Các phím di chuyển điểm nháy trên màn hình, gồm có các phím mũi tên lên, xuống, trái và phải, phím home, end, phím PgUp và PgDn. Ngoài các phím điểm nháy, một điểm nháy chuột hay điểm nháy bảng cũng di chuyển điểm nháy.


Published:

PAGE TOP ↑