*

custom control

The functionality in an application that differs from the stock objects provided in the development system. For example, a custom control is the creation of an animated cursor or a unique style of dialog box or menu, which is not part of the standard system.

custom control
Chức năng trong một trình ứng dụng khác với các đối tượng phát triển. VÍ dụ, một bộ điều khiển tùy ý là sự tạo lập của một điểm nháy hoạt hình hay một kiểu riêng biệt của một hộp thoại hay menu, đây không phải là một phần của hệ thống chuẩn.


Published:

PAGE TOP ↑