*

customized toolbar

A toolbar that can be custom configured by the user. Buttons can be added and deleted as required.

customized toolbar
Một thanh công cụ có thể được cấu hình tùy ý bởi người dùng. Các nút có thể được bổ sung và xóa khi cần thiết.


Published:

PAGE TOP ↑