*

CUT mode(Control Unit Terminal mode)

A mode that allows a 3270 terminal to have a single session with the mainframe. Micro to mainframe software emulates this mode to communicate with the mainframe. Contrast with DFT mode.

CUT mode(Control Unit Terminal mode)
Một chế độ cho phép một thiết bị đâu cuối 3270 thực hiện một tác vụ đơn với máy chủ. Phần mềm từ nhỏ đến lớn mô phông chế độ này để giao tiếp với mày chủ. Trái với DFT mode.


Published:

PAGE TOP ↑