*

cut & paste

To move or copy a block of text or graphics from one document to another.

cut & paste
Để di chuyển hay sao chép một khối text hay đồ họa từ tài liệu này sang tài liệu khác.


Published:

PAGE TOP ↑