*

cyber

From cybernetics, a prefix attached to everyday words to add a computer, electronic or online connotation.

cyber
Trong điều khiển học, một tiền tố được gán vào các từ hàng ngày để hàm ý về máy tính, điện tử hay hàm ý trực tuyến.


Published:

PAGE TOP ↑