*

cybernetics

The comparative study of human and machine processes in order to understand their similarities and differences. It often refers to machines that imitate human behavior. See AI and robot.

cybernetics
Sự nghiên cứu so sánh về những điểm giống nhau và khác nhau của nhúng. Nó thường ám chỉ chỉ các máy vốn mô phỏng cách hoạt động của con người. Xem AI và robot.


Published:

PAGE TOP ↑