*

cyberspace

The term coined by William Gibson in his novel “Neuromancer”, to refer to a futuristic computer network that people use by plugging their brains into it. The term now refers to the Internet or to the online or digital world in general. See virtual reality.

cyberspace
Thuật ngữ được đặt ra bởi William Gibson trong tiểu thuyết “Neuromancer” của mình để ám chỉ một mạng máy tính trong tương lai mà nhiều người sử dụng bằng cách gắn óc của mình vào nó. Ngày nay thuật ngữ này ám chỉ Internet hay thế giới trực tuyến hay thế giới kỹ thuật số nói chung. Xem virtual reality.


Published:

PAGE TOP ↑